Pradžia Ugdymo programos

UGDYMO PROGRAMOS


Mokiniai gali rinktis šias muzikinio ugdymo programas:

PR  (Pradinio ugdymo programa)

PG  (Pagrindinio ugdymo programa)

AMU  (Ankstyvojo ugdymo pr. Venta ,,Berželis“)

MM  (Muzikos mėgėjų ugd. pr.)

KR  (Kryptingo muz. ugd. pr.)

MMS  (Meninio mėgėjų ugd.pr. suaugusiems individualiai)

KRS  (Meninio mėgėjų ugd. pr. suaugusiems grupėse)

 

MUZIKINIŲ PROGRAMŲ TRUKMĖ IR STRUKTŪRA


Ankstyvasis muzikinis ugdymas gali būti siūlomas 5-7 metų amžiaus vaikams. Trukmė 1-2 metai;

Pradinio muzikinio ugdymo programos trukmė – 4 metai. Mokiniams pradinį ugdymą rekomenduojama pradėti nuo 7-12 metų amžiaus;

Pagrindinio muzikinio ugdymo programas rekomenduojama pradėti mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo kursą, trukmė 4 metai;

Muzikos mėgėjų ugdymo programa rekomenduojama  suaugusiems ir mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo kursą ir dėl įvairių priežasčių negalintiems įvykdyti pagrindinio muzikinio ugdymo programos reikalavimus arba stojantiems, vyresniems nei 13 metų, trukmė 1-4 metai;

Mokyklą baigusiems ir besiruošiantiems tolimesnėms muzikos studijoms mokiniams siūloma mokytis pagal Išplėstinio muzikinio ugdymo programą, trukmė 1-4 metai;

Ypač gabiems mokiniams rengiami individualaus ugdymo planai, skiriamas didesnis pamokų skaičius;

Savarankiškai pasirengę moksleiviai gali būti priimami į bet kurią klasę komisijos sprendimu ir direktoriaus įsakymu.


ASMENŲ PRIĖMIMAS, NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIRINKIMAS IR MOKYMOSI TRUKMĖ


1. Į Mokyklą mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas yra priimami suaugę (ne jaunesni kaip 18-os metų) asmenys (toliau – asmuo, suaugusysis), pateikę Mokyklos direktoriui prašymą, kuriame nurodoma neformaliojo švietimo programa, ir asmens dokumento kopiją.

2. Suaugusiųjų priėmimas į Mokyklą vykdomas einamųjų metų rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę. Jei yra laisvų vietų, suaugusieji, patikrinant jų gebėjimus, priimami visus mokslo metus.

3. Gebėjimų patikrinimą sudaro:

3.1. stojančiojo ir mokytojų pokalbis apie mokymosi tikslus, uždavinius ir pasirenkamas programas, dalykus (instrumentus);

3.2. anksčiau įgytų gebėjimų demonstravimas;

3.3. turimų kompetencijų įvertinimas.

4.  Įvertinus poreikius, gebėjimus, turimas kompetencijas ir aptarus mokymosi sąlygas bei galimybes, asmuo priimamas mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas:

4.1. individualiai;

4.2. grupėje.

5. Asmuo priimamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, pasirašius dvišalę Suaugusiojo mokymosi pagal neformaliojo švietimo programas sutartį (toliau – Sutartis) (1 priedas). Abu registruotos Sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas saugomas jo asmens byloje Mokykloje.

6. Sudarius Sutartį, asmuo įtraukiamas į Mokyklos sąrašus (registruojamas) ir įrašomas į Mokyklos neformaliojo ugdymo dienyną. Dienynas tvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Ugdymo turiniui įgyvendinti rengiamos neformaliojo švietimo programos (2 priedas), vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, Pasirenkamojo vaikų ugdymo teikėjų atitikties nustatymo ir programų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu.

8.Konkrečios neformaliojo švietimo programos, atsižvelgiant į Mokyklos žmogiškuosius ir finansinius išteklius, tvirtinamos ir joms įgyvendinti valandos skiriamos Mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę, turimas patalpas.

9.Suaugusieji gali rinktis šias Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintas ugdymo programas:

9.1.muzikos (fortepijono, akordeono, gitaros, styginių, pučiamųjų, mušamųjų ir  liaudies instrumentų, dainavimo) mėgėjų ugdymo programos suaugusiesiems (pavienis mokymasis individualiu būdu);

9.2. kryptingo meninio ugdymo programos suaugusiesiems (grupinis mokymasis);

9.3.kryptingo muzikinio ugdymo programos suaugusiesiems (grupinis mokymasis).

 
Visos teisės saugomos © 2021 Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.